Sidebar Sub Navigation

MAAT@GTC Album
MAATgroupfoto.png

MAAT@GTC Workshop

MAATsim1

Galaxy IIZw40 with MAAT@GTC

MAATsim2

kilonova in NGC4993 with MAAT@GTC

MAATbox

An overview of the MAAT module (Credit: GTC).

MAATsyn

Synergy chart with other facilities